top of page

Algemene voorwaarden

en privacybeleid

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

Artikel 1. Definities

 

Dienstverlener: Hilde Geudens, gevestigd te Muizen.

 • Hilde Geudens, Helen van trauma

 • Baarbeekstraat 6, 2812 Muizen, België

 • BTW: BE 0684845932

 • tel: 0486/901581

 • hilde@helenvantrauma.be

Cliënt: (rechts-)persoon welke bij Hilde Geudens diensten afneemt. Onder cliënt wordt, indien van toepassing, behalve deze, ook verstaan, diens vertegenwoordiger, gemachtigde en rechtsverkrijgenden.

 

Dienst: een overeenkomst waarbij tegen betaling van een vergoeding door cliënt, diensten worden verleend door Hilde Geudens in het kader van het welzijn van cliënt.

 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 

a. Op alle overeenkomsten tussen Hilde Geudens enerzijds en cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

b. Acceptatie van een overeenkomst houdt in dat cliënt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt.

 

Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

 

a. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door dienstverlener zijn bevestigd.

b. In het geval dat van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Overeenkomst wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

 

c. Wanneer door Hilde Geudens gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van dienstverlener op de directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook indien dienstverlener één of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken cliënt hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

 

 

Artikel 4. Omvang van de dienstverlening

 

a. De dienstverlening die Hilde Geudens aan cliënt zal leveren omvat de verzorging van diensten zoals mondeling overeengekomen. De diensten zullen tegen de mondeling overeengekomen of op de website vermelde tarieven worden geleverd. Dit naar beoordeling van de dienstverlener.

 

b. In geval van ziekte, verlof of andere redenen van verhindering tot het leveren van de in de overeenkomst genoemde diensten, zullen de geboekte uren als vanzelfsprekend niet in rekening gebracht worden.

c. Hilde Geudens stelt geen diagnoses en iedere vorm van advies dan wel therapie dan wel coaching dan wel opleiding dan wel cursus dan wel workshop is op geen enkele manier een vervanging van de zorg van de reguliere gezondheidszorg en/of arts(en) (medisch, psychologisch, psychiatrisch). 

 

d. De cliënt maakt uit vrije wil gebruikt van de diensten en is op elk moment zelf verantwoordelijk tijdens het volgen van een sessie/workshop die door Hilde Geudens wordt georganiseerd. Bij eventuele schade, materieel of immaterieel, kan op geen enkele manier verhaal bij haar worden gehaald. 

e. Elk aanbod door Hilde Geudens gegeven is niet resultaat-gegarandeerd. Hilde Geudens kan dus niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet slagen van een sessie of workshop.

 

f. Klachten kunnen binnen de 2 weken na de sessie per e-mail of per post ingediend worden en zullen door Hilde Geudens naar redelijkheid en billijkheid in behandeling genomen worden. 

 

g. Op overeenkomsten tussen Hilde Geudens en de cliënt waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Belgisch Recht van toepassing. 

Artikel 5. Annulering

 

a. In het geval van een afgesproken consult geldt bij annulering dat tot uiterlijk 24 uur voordat deze afspraak plaats zou vinden, dit ZONDER kosten kan geschieden. Indien annulering binnen 24 uur voor de gemaakte afspraak plaatsvindt, wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. De annulering gebeurt per telefoon of sms.

b. Annuleren van een opleiding, workshop, cursus, of andere groepsactiviteit kan tot 30 dagen voor de activiteit plaatsvindt, kostenvrij geschieden. Bij annulering tussen de 30e en de 10e dag voor een activiteit plaatsvindt, wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Bij annulering tussen de 10e dag en 48 uur voor de activiteit plaatsvindt wordt 75% van de kosten in rekening gebracht. Hierna wordt 100% van de activiteit in rekening gebracht. Bij stopzetting tijdens de activiteit wordt er niets terugbetaald. Gaat de sessie/workshop niet door omwille van overmacht, dan wordt het bedrag vanzelfsprekend integraal teruggestort.

Artikel 6. Geschillen

 

Op overeenkomsten tussen Hilde Geudens en cliënt waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Mechelen bevoegd.

 

 

Artikel 7. Privacybeleid

Hilde Geudens hecht veel belang aan uw privacy. Hilde Geudens respecteert hierbij de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998. 

Door middel van de huidige privacy verklaart Hilde Geudens zich ook in de regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Helenvantrauma.be verwerkt uw persoonsgegevens nadat u deze zelf telefonisch of per e-mail hebt verstrekt. Dit om telefonisch contact met u op te nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk per e-mail te kunnen benaderen. Hilde Geudens haar PC evenals haar gsm zijn beveiligd met een wachtwoord. 

 

Tijdens een eerste kennismaking vult Hilde Geudens alle gegevens aan zodat ze beschikt over: voornaam, naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Wat doet zij met deze gegevens?

 

Deze gegevens zijn relevant, niet overbodig en gerelateerd aan de doeleinde waarvoor ze worden verzameld. Hilde Geudens bewaart deze gegevens discreet na het beëindigen van de begeleiding/workshop enkel om jou op de hoogte te houden van activiteiten die door Hilde Geudens georganiseerd worden of door haar ondersteund worden. In geen geval worden jouw gegevens doorgegeven aan derden. Bij controle door de bevoegde instanties kan het gebeuren dat er inzage gegeven moet worden in de dossiers. Hilde Geudens streeft er hierbij maximaal naar dat de persoonsgegevens worden geanonimiseerd.

Wat gebeurt er met de aantekeningen die ze maakt na de beëindiging van de begeleiding/workshop?

Deze notities zijn een belangrijk hulpmiddel om jou zo goed mogelijk te begeleiden. Ze worden bewaard op een afgeschermde plek en worden met niemand gedeeld. Diverse cliënten komen na verloop van tijd nog eens terug. Dan zoekt Hilde Geudens haar notities op zodat de volgende sessies vlotter kunnen verlopen. Als een cliënt na 3 jaar niet terugkomt, worden alle verzamelde informatie en gegevens verwijderd. 

De cliënt heeft op elk moment het recht deze notities in te zien. Wens je een vernietiging van je dossier voor er drie jaar is verlopen na jou laatste contact met Hilde Geudens, dan mag je dit op elk moment vragen via het contactformulier. Binnen ten laatste twee weken zal aan uw verzoek worden voldaan.

Artikel 8. Wijzigingsbeding

 

Hilde Geudens behoudt zich te allen tijde het recht voor om de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien hij daarbij een zwaarwichtig belang heeft. Dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

 

 

DISCLAIMER

 

Disclaimer

 

Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

 

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

 

 

Intellectueel eigendom

 

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

 

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegever(s). De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

 

 

Gelinkte internet websites

 

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites gebeurt volledig op eigen risico. Hilde Geudens aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Zij behoudt zich het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

 

Geen aansprakelijkheid

 

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

 

Cookies​​

Wanneer u helenvantrauma.be gebruikt, worden kleine bestanden die bekend staan als cookies in uw apparaat ingevoegd om informatie te verzamelen over uw online activiteit en hoe u door zijn pagina's bladert om vooral te onthouden wat u al hebt gezien, zodat u het niet opnieuw te zien krijgt. We gebruiken ook cookiegegevens om de gebruikerservaring bij te werken en te verbeteren, maar deze zal nooit worden gebruikt om u te identificeren of om uw persoonlijke gegevens te verzamelen of op te slaan. Uw gegevens worden nooit gedeeld met een externe organisatie. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord

Er is een onderscheid tussen first party cookies en third party cookies:

 • First party cookies worden enkel door je website zelf geplaatst en zorgen ervoor dat je website goed functioneert en dat je voorkeuren onthouden worden.

 • Third party cookies worden dan weer door een derde partij met een andere domeinnaam op je website geplaatst en dienen om je gebruikservaring beter en persoonlijker te maken.

 

Die first en third party cookies kun je nog verder opdelen in onder andere:

 • Essentiële cookies die noodzakelijk zijn om een website te laten functioneren.

 • Functionele cookies die informatie over je keuzes en voorkeuren op een website bijhouden.

 • Analytische cookies die informatie verzamelen over het gedrag van websitebezoekers en de prestaties van de website. Aan de hand van de resultaten kan de website verbeterd worden en krijgen bezoekers een betere gebruikservaring.

 • Marketing cookies die het surfgedrag van websitebezoekers volgen en op basis daarvan een gebruikersprofiel samenstellen dat wordt gebruikt om de surfervaring persoonlijker te maken.

De cookies die op deze website worden opgeslagen:

Necessary cookies.png
Functional cookies.png
Third party cookies.png
bottom of page